DMCA

HomeOfficeDecoration.net Webové Stránky, Na Dohodu HomeOfficeDecoration.net internetovej Stránky (“Stránka”) je on-line informačné služby poskytované HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), na základe vášho súlade s podmienkami a podmienkami uvedenými nižšie. PROSÍM, PREČÍTAJTE SI TENTO DOKUMENT POZORNE PRED PRÍSTUPOM ALEBO POUŽITÍM STRÁNOK. PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM STRÁNKY, SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI A PODMIENKAMI UVEDENÝMI NIŽŠIE. AK SI NEŽELÁTE BYŤ VIAZANÝ TÝMITO PODMIENKAMI, NESMIETE PRISTUPOVAŤ ALEBO POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU. HomeOfficeDecoration MÔŽE MENIŤ TÚTO ZMLUVU kedykoľvek, A TAKÉTO ÚPRAVY MUSIA BYŤ ÚČINNÉ OKAMŽITE PO ich zverejnení zmenených DOHODY NA MIESTE. SÚHLASÍTE S TÝM, ABY PRESKÚMALI ZMLUVU PRAVIDELNE BYŤ VEDOMÍ TÝCHTO ZMIEN A VAŠE ĎALŠIE PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE STRÁNOK SA POVAŽUJE ZA SVOJE PRESVEDČIVÉ PRIJATIA UPRAVENÉHO DOHODY. 1. Autorské práva, Licencie a Nápad Podaniami. Celý obsah Stránky je chránený podľa medzinárodných autorských právach a ochranných známkach. Vlastníkom autorských práv a ochranné známky sú HomeOfficeDecoration, jej sesterské spoločnosti alebo inej tretej strany poskytovateľov licencie. NESMIETE UPRAVOVAŤ, KOPÍROVAŤ, REPRODUKOVAŤ, PUBLIKOVAŤ, ODOVZDÁVAŤ, ODOSIELAŤ, PRENÁŠAŤ ALEBO DISTRIBUOVAŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, MATERIÁL NA STRÁNKACH, VRÁTANE TEXTU, GRAFIKY, KÓDU A/ALEBO SOFTVÉR. Môžete tlačiť a sťahovať časti materiálu z rôznych oblastí Stránke výlučne pre svoje vlastné nekomerčné použitie za predpokladu, že súhlasíte, že nebudete meniť alebo vymazať všetky autorské práva, alebo vlastnícke práva z materiálov. Súhlasíte s tým, poskytnúť HomeOfficeDecoration nevýhradnú, bezplatnú, celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu s právom na sublicencie, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vytvárať odvodené diela, verejné zobrazenie a verejne vykonávať akékoľvek materiály a iné informácie (vrátane, bez obmedzenia, myšlienky v nej obsiahnuté pre nové alebo zdokonalené produkty a služby), ktoré odošlete v akejkoľvek verejnej oblasti Stránky (ako sú nástenky, diskusné fóra a diskusné skupiny) alebo e-mailom na HomeOfficeDecoration všetkými prostriedkami a v akomkoľvek médiu teraz známej alebo ďalej rozvíjať. Môžete tiež poskytnúť HomeOfficeDecoration právo používať vaše meno v súvislosti s predložené materiály a iné informácie, ako aj v súvislosti so všetkými reklamné, marketingové a propagačné materiály, ktoré s nimi súvisia. Súhlasíte s tým, že ste sa už obracia proti HomeOfficeDecoration pre akékoľvek údajné alebo skutočné porušenie alebo zneužitie žiadne vlastnícke práva vo vašej komunikácie na HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 ZNÁMKY. Publikácie, výrobky, obsahu alebo služieb uvedených v tomto dokumente alebo na webovej Stránke sú výhradným ochranné známky alebo servisné značky aliancie HomeOfficeDecoration. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené na Stránke môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. 2. Používanie týchto Stránok. Beriete na vedomie, že s výnimkou informácií, produktov alebo služieb jasne identifikované ako napájaný z HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration nie je v prevádzke, ovládať ani neschvaľuje žiadne informácie, produkty alebo služby na Internete, v žiadnom prípade. Okrem HomeOfficeDecoration – identifikovať informácie, produkty alebo služby, všetky informácie, produkty a služby ponúkané cez Stránky alebo na Internete všeobecne sú ponúkané tretími stranami, ktoré nie sú združené s HomeOfficeDecoration. Môžete tiež pochopiť, že HomeOfficeDecoration nemôže a nezaručuje, že súbory sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom Stránky budú bez infekcie alebo vírusy, červy, Trójske kone alebo iné kódy, ktoré zjavne kontaminácii alebo deštruktívne vlastnosti. Ste zodpovedný za implementáciu dostatočné postupy a kontrolné uspokojí vaše osobitné požiadavky na presnosť údajov, vstup a výstup, a pre udržanie znamená, externé Stránky na rekonštrukciu akejkoľvek strate dát. MÔŽETE PREVZIAŤ PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA POUŽÍVANIE STRÁNOK A INTERNETU. HomeOfficeDecoration POSKYTUJE STRÁNOK A SÚVISIACE INFORMÁCIE “tak AKO JE” A neposkytuje ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA ALEBO POTVRDENIA AKÉHOKOĽVEK druhu (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA na ZÁRUKY vlastníctva, ALEBO NEPORUŠENIA práv tretích osôb, ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL), SO ZRETEĽOM NA SLUŽBY, TOVAR INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO NA INTERNETE VŠEOBECNE, A HomeOfficeDecoration nenesie ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁKLADY ALEBO ŠKODY, VZNIKNUTÉ či už PRIAMO ALEBO NEPRIAMO Z AKEJKOĽVEK TAKEJTO TRANSAKCIE. JE VÝLUČNE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU NA VYHODNOTENIE, PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ ALEBO UŽITOČNOSŤ VŠETKY POSUDKY, PORADENSTVO, SLUŽBY, TOVARU A INÉ INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO NA INTERNETE VŠEOBECNE. HomeOfficeDecoration NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDE NEPRERUŠOVANÉ ALEBO bez akýchkoľvek CHÝB ALEBO ŽE CHYBY V SLUŽBE BUDÚ OPRAVENÉ. STE POCHOPILI, ĎALEJ, ŽE ČISTEJ PRÍRODY INTERNETU OBSAHUJE BEZO ZMIEN MATERIÁLOV Z KTORÝCH NIEKTORÉ SÚ SEXUÁLNE EXPLICITNÉ ALEBO MOHLI BYŤ URÁŽLIVÉ. VÁŠ PRÍSTUP NA TIETO MATERIÁLY JE NA VAŠE RIZIKO. HomeOfficeDecoration NEMÁ ŽIADNU KONTROLU NAD A NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TAKÉTO MATERIÁLY. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI V ŽIADNOM PRÍPADE SA HomeOfficeDecoration ZODPOVEDNÁ ZA (I) ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ALEBO NEPRIAME ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE výhradne, ŠKÔD ZA STRATU ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY PROGRAMOV ALEBO INFORMÁCIÍ, A pod.) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU, ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, ALEBO TRANSAKCIE POSKYTOVANÉ NA SLUŽBY, ALEBO STIAHNUŤ ZO SLUŽBY, ALEBO AKÉKOĽVEK ONESKORENIE TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB. AJ KEĎ HomeOfficeDecoration ALEBO JEHO OPRÁVNENÝ zástupca BOLI upozornení NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, ALEBO (II) AKÉHOKOĽVEK NÁROKU, PRIPADAJÚCA NA CHYBY, OPOMENUTIA ALEBO INÉ NEPRESNOSTI SLUŽBY A/ALEBO MATERIÁLY ALEBO INFORMÁCIE, STIAHNUŤ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY. PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TÝCHTO ŠTÁTOCH, HomeOfficeDecoration ZODPOVEDNOSŤ JE OBMEDZENÁ NA NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. HomeOfficeDecoration neposkytuje žiadne vyhlásenia vôbec o akékoľvek iné webové stránky, na ktoré môžete mať prístup prostredníctvom jedného alebo ktoré môžu odkaz na túto Stránku. Keď máte prístup non – HomeOfficeDecoration webu, prosím, pochopiť, že je nezávislá od HomeOfficeDecoration, a že HomeOfficeDecoration nemá žiadnu kontrolu nad obsahom tejto webovej lokalite. Okrem toho, odkaz na HomeOfficeDecoration webové stránky neznamená, že HomeOfficeDecoration schvaľuje alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto webových stránok. 3. Náhradu škody. Súhlasíte odškodniť, chrániť a brániť kryť HomeOfficeDecoration, jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávatelia tretej strany informácie, poskytovatelia Služieb od a za všetky straty, náklady, škody a náklady, vrátane rozumných poplatkov za právnikov, vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia tejto Zmluvy (vrátane nedbanlivosti alebo protiprávneho konania) alebo akýchkoľvek ostatných osôb zapájajúcich sa do Služby. 4. Práva Tretích Strán. Ustanovenia odsekov 2 (Využívanie Služby) a 3 (Odškodnenie) sú v prospech HomeOfficeDecoration a jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávatelia tretej strany informácie, poskytovatelia Služieb. Každý z týchto fyzické alebo právnické osoby majú právo na uplatnenie a presadenie týchto ustanovení priamo pred vás vo svojom vlastnom mene. 5.Termín-TZP – Ukončenie. Táto Dohoda môže byť ukončená ktoroukoľvek stranou bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ustanovenia odsekov 1 (Autorské práva, Licencie a Nápad Podania), 2 (Využívanie Služby), 3 (Odškodnenie), 4 (Práva Tretích Strán) a 6 (Rôzne) pretrvajú aj po ukončení tejto Dohody. 6.Rôzne. Táto Dohoda sa všetci budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Spojených Štátov Amerických sa vzťahujú na dohody uzavreté a majú byť vykonané v Spojených Štátoch Amerických. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek právny úkon alebo konanie medzi HomeOfficeDecoration a ste na akýkoľvek účel, týkajúce sa tejto Zmluvy alebo zmluvných strán povinnosti podľa tohto zákona musia byť podané výlučne v federálny alebo štátny súd príslušnej jurisdikcie sedí v Spojených Štátoch Amerických . Všetky žalobu alebo tvrdenie, ktoré môže mať v súvislosti so Službou, musí byť podaná do jedného (1) roka po nárok alebo dôvod žaloby vznikne alebo takéhoto nároku alebo žalobného dôvodu je neprípustné. HomeOfficeDecoration neúspechu trvať alebo presadiť prísne výkon sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody sa nebude považovať za zrieknutie sa niektorého ustanovenia alebo práva. Ani priebeh správania medzi stranami, ani obchodná praktika sa zákon zmeniť akékoľvek ustanovenia tejto Dohody. HomeOfficeDecoration môže postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto Dohody každá strana, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA AUTORSKÝCH PRÁV.© 1999-2016 Pripravené pre: HomeOfficeDecoration, Všetky práva vyhradené.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Kontaktujte Nás”]

Adblock detector